Vedtægter

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening, Tommerup

§ 1. Foreningen støtter og driver Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup, der har til huse i den gamle Rytterskole i Brylle. Dens opgave er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistorisk materiale i form af manuskripter, dokumenter, kort, billeder, film, lydoptagelser m.m. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje og stilles til rådighed for interesserede efter gældende regler for tilgængelighed. For at imødekomme og øge den lokalhistoriske interesse kan foreningen desuden arrangere foredrag, ekskursioner og lignende.

§ 2. Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 4 medlemmer er på valg i lige år og 5 medlemmer i ulige år. Det bør tilstræbes, at foreningens virkeområder repræsenteres så godt som muligt. Bestyrelsen foretager selv konstituering og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 3. Foreningens virkeområde er Broholm, Brylle, Tommerup og Verninge sogne.

§ 4. Bestyrelsen påser og har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt registreret. Bestyrelsen ansætter en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til gældende regler.

§ 5. Foreningens regnskab føres således, at der til enhver tid er oversigt over den økonomiske stilling. Regnskabsåret slutter med udgangen af december. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Foreningens midler søges tilvejebragt, dels ved et af generalforsamlingen fastsat medlemskontingent, dels ved tilskud af forskellig art.

§ 6. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling.

2. Aflæggelse af revideret regnskab.

3. Fastsættelse af kontingent.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

5. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for henholdsvis 2 og 1 år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, indleveres senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der skal ligeledes ske indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver dette.

§ 7. Foreningen kan opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med lovligt varsel, og hvor foreningens opløsning har været på dagsordenen. Hvis foreningen således må indstille sin virksomhed, skal bestyrelsen i samarbejde med SLA søge arkivets drift overdraget til den kommunale myndighed eller en af kommunen godkendt forening, således at arkivaliernes offentlige tilgængelighed sikres.

§ 8. Vedtægterne er gyldige, når de er godkendt af generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne kan forelægges bestyrelsen og skal derefter godkendes af generalforsamlingen for at være gyldige.

Vedtaget på generalforsamlingen den 14.03.2006 med virkning fra 1.1.2007.

Thyge Schjerning                              Arne Knudsen

Formand                                         Mødedirigent

Godkendt af SLA den

Godkendt af SLA-Fyn den

Sign.                 sign.

Vedtægtsændring i § 5 af 25. marts 2014.

Forretningsorden for Lokalhistorisk Forenings bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen, hvor der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen udpeger en arkivleder med ansvar overfor bestyrelsen, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og stilles til rådighed efter gældende regler.

Der kan nedsættes udvalg til løsning af specielle opgaver som udstillinger, udflugter og lignende.

Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte som formanden eller mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det, dog mindst fire gange årligt, og der udsendes dagsorden senest otte dage forud. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig.

Formanden har ansvaret for udførelsen af de trufne beslutninger.

På det konstituerende møde skal formanden gøre opmærksom på tavshedspligten. Såvel bestyrelsesmedlemmer som medarbejdere på arkivet skal ved deres tiltræden underskrive en erklæring om tavshedspligt.